ادامه بحث شراب درشعراستادمحمودفتوحی وقرآن

 وامازمستان

شعر«چهارفصل » دکترفتوحی هرفصل آن یک فصل کامل است برای سخن گفتن. چقدرزیبااستادفصلهارابافصلهای کلمه خداتوضیح داده اندبعداشرح آن راخواهم گفت

...چه آرامشی است

درملافه ی سپیدزمستان

 وخواب بلنددرخت

تاسپیده ی شکوفه سیب .

 ادامه بحث شراب درشعراستادمحمودفتوحی وقرآن

شرح قسمت ششم شعر« شعله مست » :

...ای روشنای شناور

ای سبز

که تاماوراء ارغوان وبنفش می روی

ببینیم رنگهارادراشعاراستاد:

پیراهن ها

پیراهن پدرم /تارهای مورب فریاد

پیراهن مادرم / حریرنرم لالایی

پیراهن تو/ کنسرت ابریشمی رنگ ورقص عطر

پیراهن من / پاره وپریشان / دردستان باد

نکته : منظوراز«من » درپیراهن من و لفظ «م» درپیراهن پدرم وپیراهن  مادرم دراین شعر؛ من اولیایی می باشد. پیراهن من پاره دردستان بادیعنی نقش کلمه برتردرنظام مشرکان که همان قمریااهل ولشکراولیای خداست .تلمیح داردبه داستان حضرت یوسف ع – شرح آن بعدامی آید

ببینیم این معنارادرسوره مدثر :

یاایهاالمدثر. قم فانذرفثیابک فطهر.

یعنی ای پیامبریاکلمه برتربرخیزیابروکلمه مشرکان راازاهل خود(کلمه برتر)پاک کن

خدادرقرآن کلمه برتر رامادر، پدروزن نیزنامیده است .

وقتی اولیای خداقلم می زنندومشرکان روی قلم آنهاقلم می زنندتانقش آنهارابه انحراف ببرند

( پیراهن من پاره دردستان باد ) نقش کلمه برتردرشجره طیبه  به شکلهای زیرجلوه گری می نماید:

1.کلمه برتر(پدر) پرازفریادمی شود:

.../صدای تکفیربادمی آید/ هیاهوی تهدیدتنوروآتش ...(درخت هو )

2.کلمه برتر(مادر) به اهل خودامیدوآرامش می دهد

3.کلمه برتر(زن ) باگردش خودرنگهای دروغین (نیرنگهای مشرکان)رامی ریزدورنگهای حقیقی جلوه می نمایدو بوی خوش زندگی به مشام می رسد(رقص نگاهت /ترجیع دلربایی)

شعرفوق رنگهارادونوع تعریف می نماید: پیراهن تو / کنسرت ابریشمی رنگ ورقص عطر

یعنی آنچه تو برتن داری پرازرنگهای زیباولطیف است وقتی که تومی چرخی ازپیراهن تو بوی خوش برمی خیزدواین واقع نمی شودمگرباریختن رنگهای زشت ودروغین قلم مشرکان

انواع رنگها  :

1.رنگ زرد

1.1.رنگ زرددرکلمه

الف )رنگ زرداصلی یاحقیقی

طومارجان من /آویخته ازآسمان

پرمشق نام توست / به خط ریحان / به رنگ زعفران

طومارجان من / پرنقش معطرسیب است / زرد وسرخ

هردم ازنو / نامت رامشق می کنند/ درکنارش نقش سیبی / می زنند

سیبستان نام توست / جان من . اشعاراستاد(سیبستان )

طومارجان : کل شناختها

طومارجان من آویخته ازآسمان : جان اولیای خدامستقیم ازالله یاکلمه برتر(آسمان)شناخت می گیرد(من دراینجا من اولیایی است)

چه شناختهایی ؟

پرمشق نام توست / به خط ریحان / به رنگ زعفران

پرمشق نام الله است به خط یاقلم ریحان و به رنگ زعفران یعنی همه شناختهادراودرست است

خط ریحان : کلمه برتر(سبزومعطربودن ریحان استعاره ازکلمه برتراست سبزی دلالت به زنده بودن وکلمه بودن وحیات بخشی داردمعطربودن آن دلالت به کلمه برتریاکلمه اولیای خدادارد)

سوره الرحمن آیه 11اشاره به این موضوع دارد:

والحب ذوالعصف والریحان

به رنگ زعفران : رنگ زرداشاره به کلمه برتردارد(نورانی است)

ببینیم رنگ زردرادرسوره بقره آیه 67 :

قالواادع لناربک یبین لناما هی قال انه یقول انهابقره لافارض ولابکرعوان بین ذلک فافعلواماتؤمرون .قالواادع لناربک یبین لنامالونهاقال انه یقول انهابقره صفراء فاقع لونهاتسرالناظرین .قالواادع لناربک یبین لناماهی ان البقرتشابه علیناواناان شاء الله لمهتدون .قال انه یقول انهابقره لاذلول تثیرالارض ولاتسقی الحرث مسلمه لاشیه فیهاقالواالان جئت بالحق فذبحوهاوماکادوایفعلون .

ادامه دارد...  


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.