ادامه رنگهادرشعراستادوقرآن :رنگ سبز، آبی ،کبود

نکته ای که درشرح آیه (یاایهاالذین آمنواان کثیرامن الاحباروالرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضه ولاینفقونهافی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم . توبه 34) بایدذکرمی شداین بودکه قلم اولیای خداهم ثروت مادی وهم معنوی می آفریند

7.رنگ سبز:

ببینیم معنای این رنگ رادردوشعر«درخت هو» و« تشییع باده »:

فروغی سبز/ازآسمان / درخاک نشست

جوانه ای برآمد/ دوشاخه / تاهزارشاخه

پرشکوه وتناور/به هیأتی وهمناک ایستاده /ازشاخه هادشنام می ریزد

دست هرشاخه آینه پاره ای است / باشمشیری شکسته / ودفتری سبز ... .ازشعر«درخت هو»

رنگ سبزکنایه ازحیات وزندگی است که حاصل قلم اولیای خدا یاکلمه برتراست

تشییع باده :

درخواب دیدم آسمان راباز کردند/ فوج فرشته درفلک پروازکردند

چرخی زدندوبالهارانرم بستند/آرام روی بام میخانه نشستند

میخانه بالبخندخودآغوش واکرد/بانورسبزعرشیان اوخنده ها کرد

لختی گذشت وسبزبالان بازگشتند/سوی فلک شادان ورقصان بازگشتند

رفتندوخم باده رابردوش بردند/دریای مست افتاده رامدهوش بردند... 

نورسبز استعاره ازکلمه برتروسبزبالان  کنایه ازفرشته های کلمه برتر(نقش کلمه برتر)که زندگی وحیات می بخشدومیخانه استعاره ازکلمه مشرکان که مرگ آفرین است :

ونیز:شعر«سیبستان » ،سوره کهف آیه 31، سوره فاطرآیه 26 (گفته شددرمبحث مختلفاالوانها)

8.رنگ آبی :

ببینیم معنای این رنگ رادرشعر«کاش چشم ها دوتانبود» :

.../درکنارپل / دختری بلند/ بانگاه آبی زلال / گیسوانش آبشاری ازطلا/ ایستاده است ...

نگاه آبی زلال : کلمه برتر

ونیزشعر«آبی بلند» :

بپوش آن آبی بلندرا/تابازآسمان شوی امشب/چرخی بزن / دربهشت سینه ام ...

آبی بلند: کلمه برترکه قرآن به آن آسمان نیزمی گوید

شعر«توجیه » این معنارانیزتاکیدوتبیین می نماید:

نخست /توجیه راتراشیدند/ سپس انسان را / زیرا/ طرح این سؤال دوپای سیال / توجیهی می خواست /باآنکه اول توجیه راتراشیدند/ وسپس آدم را/ وبعد124000آفتاب / برشرح آن تابیدند/هنوزکسی توجیه نشده / برای توجیه جهان / تنهایک چشم آبی کافی بود.

عبارت هنوزکسی توجیه نشده اشاره داردبه مشرکان اهل قلم وشجره آنهاکه اهل باورنیستند

چشم آبی : چشمی به رنگ آسمان

چشم آبی استعاره است ازکسی که دارای کلمه برتراست؛ کسی که چشمی به رنگ آسمان دارد(124000آفتاب یااولیای خداازاول خلقت تاقیامت) واهل آنها

9.کبود(سرمه ای )

رنگ کبوددرکلمه کنایه ازآسیب دیدگی وجراحت است بنگریم این معنارادردوشعر«کلمه » و« کاش چشمهادوتانبود »:

...روزی آدم / صورت حوارابه ماه تشبیه کرد/ وشاعران به دنیاآمدند/ سیل موران / برصحرای زلال زبان /تاختند

آنک کلمه / درکفنی کبود/آنک کلمه / درزنجیرسیاه موران اسیر....

کاش چشمهادوتانبود

سالهاست مرده ایم / قامت بلندمان / درکبودی کفن خلاصه می شود/درکویرخشک خیره ی زمان / این صف کبودرا/ به پیش می برند/ تابه آستانه ی پلی بلند/ این پل سفید/ روی آبهای پاک ...

قرآن سوره طه آیه 101معنای این رنگ رااینگونه بیان نموده است :

یوم ینفخ فی الصورونحشرالمجرمین یومئذزُرقا.

10.رنگ سیاه:

ادامه دارد...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.