ادامه رنگهادرشعراستادوقرآن : رنگ نارنجی

ادامه رنگهادرشعراستادوقرآن : 

4.رنگ نارنجی

1.4.رنگ نارنجی درکلمه

نارنجی است / به رنگ پرتقال / به رنگ ناباوری / سؤال...ازشعر«رنگ سؤال»

سه طبقه ازمردم درنظام مشرکان رنگشان نارنجی است :

1.رنگ افرادشجره طیبه

بطورکلی رنگ این افراد درنظام نارنجی است بخاطراینکه روی رنگ زردقلم اولیای خدا قلم مشرکان آمده که قرمزاست بنابراین اینان همیشه نارنجی یاسؤالمندندودرهمه چیزبه دیده ی تردید می نگرندچون فکرمی کنندواقعیتی ازآنان پنهان شده به همین  خاطرهمیشه دررنجندوبه دنبال یافتن حقیقت  

2.رنگ مشرکان  نارنجی است ؛همیشه پرندازسؤال وشک منفی زیرااصلا خداراقبول ندارند

ببینیم این معنا رادرشعر«نامه ای به پوپر»:

آن همه بی اعتمادبه چشم ها/ به تماشانشستید/ بی اعتقادبه قلم ها / نوشتید/ آن همه درشأن تردید/ این همه درشرح تأویل / قصیده سرودید...ازشعر«نامه ای به پوپر»

ونیز:شعر«توجیه »

3.رنگ افرادمشرکان (شجره خبیثه)نیزنارنجی است زیرامشرکان رنگ ناباوری درافرادخودشان می ریزندهمانند خودشان اصلا خداراباورندارند

شماره 2و3 همانطورکه گفته شدهمیشه دچارشک منفی هستندهمواره به گمراهی رفته وچون وجدان بیداری ندارنداصلاخودشان راسرزنش نمی کنندودچارعذاب وجدان نمی شوندببینیم این معنارادرقرآن سوره بقره آیه 173:

ان الذین یکتمون ماانزل الله من الکتاب ویشترون به ثمناقلیلااولئک مایاکلون فی بطونهم الاالنارولایکلمهم الله یوم القیامه ولایزکیهم ولهم عذاب الیم .

 1.خطاب آیه فوق به چه کسی یاکسانی است ؟

2.منظورازفی بطونهم الاالنارچیست ؟

3.منظورازلایزکیهم دراین آیه چیست ؟

4. عذاب الیم برای چه کسانی است؟ چه وقت ؟

این آیه رامی شودبه دوصورت خواند:

1.ان الذین یکتمون ماانزل الله من الکتاب ویشترون به ثمناقلیلااولئک مایاکلون فی بطونهم الاالنار( ولایکلمهم الله یوم القیامه ) ولایزکیهم ولهم عذاب الیم

2.ان الذین یکتمون ماانزل الله من الکتاب ویشترون به ثمناقلیلااولئک مایاکلون فی بطونهم الاالنارولایکلمهم الله یوم القیامه ولایزکیهم ولهم عذاب الیم

مخاطب  آیه کفارومشرکان دارای قلم است خدادردنیاودرقیامت آنهاراپاک نمی کند

1.دردنیاپاک نمی شوند

چون وجدان آنها خاموش است بخاطرهمین قرآن می فرماید :درشکمهای آنهاآتش است (مایاکلون فی بطونهم الاالنار) یعنی بارآتش کلمه ی آنهاوخودآنهادردنیاهرگز پاک نمی شود؛ پاک نشدن آنهابه این است که  صاحب شناخت درست فطری نمی شوندهربدی به مردم نمایندخودراسرزنش نمی کننداگردرستی ازآنها ببینی ظاهری وزبانی است نه ازروی دل وباطن . عذاب اینهادردنیاسوختن کلمات آنهاست

2.درقیامت  پاک نمی شوند

خدادرقیامت باآنهاسخن نمی گویدوبه آنها نظرنمی کندبخاطراینکه دردنیاازروی علم وآگاهی خداراانکارمی کنند وقتی  هم درقیامت ازخواب دنیابیدارشوند وموردپرسش وجدان خود قرار گیرندچون قبلاخداراقبول نداشتندشناختهای درستی راکه اولیای خدادرآنهامی ریزندرا به سختی وخیلی دیرباورکرده ،مرتب عذاب می شوند

شعر«جنگل سؤال» هرسه طبقه رابه تصویرمی کشد:

زمانی که خورشید/ درتشت نارنجی غرب / می پاشدازهم /به روی دوپلک سیاهم /دودریای نارنج وآتش / روان است/زمانی که خورشید/ فرومانده وخسته / درتشت خون می نشیند/ دراندیشه ی نقره ای رنگ مهتاب هستم / که ازجای آن گمشده / ناگهان اژدهای سیاهی / به شکل سؤال بلندمهیبی / به روی افق های نارنجی پلک من / می نشیند/ دوچشمم پرآتش / وبرسطح نارنجی عصر/ دوجنگل سؤال است / دوجنگل سؤالات عریان وبی برگ /دوجنگل سؤالات آغازتامرگ

تشت نارنجی : کلمه مشرکان

به روی افق های نارنجی پلک من / می نشیند

افق های نارنجی :دونظام دریک نظام

دوچشمم پرآتش /وبرسطح نارنجی عصر/ دوجنگل سؤال است

دوچشم (چشم راست وچشم چپ ): دونوع کلمه فعال خدا(کلمه برتروکلمه مشرکان)

چشم چپ اولیای خدا:افرادست چپی (مشرکان دارای قلم وشجره خبیثه )کلمه ی آنهاوخودآنهاهمیشه دارای بارآتش است ؛چون این کلمه ازکلمه برترنورمی گیرد می شودچشم چپ اولیای خدا که پرآتش است .

چشم راست اولیای خدا: اهل یالشکراولیای خداست چون بواسطه قلم مشرکان برآنهاآتش بارمی شودپرآتش می شوند

سطح نارنجی عصر: دونظام دریک نظام ، اشاره به نزدیک بودن قیام وقیامت هم دارد

2.4.رنگ نارنجی درفرشته ها (رجوع شودبه شرح آیه 26سوره فاطر)

ادامه دارد...

5.رنگ نقره ای یامهتابی 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.