ادامه قیامت وحضرت عیسی ع – قسمت دوم

واماوقتی که به فطرت باشی 

فرزندمن دختری بسیارمهربان ،عاقل ،آگاه ،مؤدب ، منصف وبی آزاراست .گاهی دربرابرافراددوروبرش احساس ناتوانی می کندمی گویدمادرتوبگوچکارکنم ؟چراآدمهامی توانندبد باشند؟ چراوقتی تو بدهیچکس رانمی خواهی ولی به توبدی می کنند؟بیادآوردم صنعت شادیهای این مردم راونتوانستم جواب قانع کننده ای به او بدهم .آخراوبدبودن راباورنداردچطورکسی که اصلانمی تواندبرای بدبودن دلیلی بیابدبه اوبگویم بعضی ازانسانهاواقعابدهستندوتوناگزیربایدبپذیری؟

ادامه قیامت وحضرت عیسی ع - قسمت دوم 

ب) قیامت (قیامت صغری ، قیامت کبری )

اگرفعل یجمع رابه دومعنای حشر وگردآوری بگیریم ومنظورازرسولان راپیامبران  وفرشته ها؛

پرسشگررسولان دراینجا چه کسی یاکسانی هستند؟

1.الله

اگررسل را « پیامبران » بگیریم ویجمع رابه معنای گردآوری ؛ خداازپیامبران درروزقیامت می پرسد چه جوابی به شماداده شده است می گویند: توای خدای یگانه (تاکیدبواسطه« انت» این مفهوم راتبیین می نماید) دانای رازها وغیبهایی 

درمقام ادب همیشه پیامبران فقط خدارادانای رازها وغیبها می دانندوهرچه دارندراازآن خدا می دانند. بواقع دراینجا پیامبردارددیدخودرابرای مابیان می کند

گفته شدخداپیامبران رابه همه اسرارهستی آشناکرده است فقط آگاهی ازذات پروردگارندارند

آیه ذیل هم الله رادانای رازها وغیبها می داندهم کلمه وی(کلمه الله )راکه کلمه ورب اولیاست:

قل ماسالتکم من اجرفهولکم ان اجری الاعلی الله وهوعلی کل شی شهید.قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب .سبا48

اگر«رسل » را « فرشته ها» بگیریم و یجمع رابه معنای حشرخدابه فرشته ها می گویدچه جوابی داده شده ایدفرشته ها می گویند: توای خدای یگانه یاای کلمه برتردانای رازها وغیبهایی (کلمه اولیامی پرسدازطرف خدا)

 اظهارنادانی فرشته هادرجواب پرسش کلمه برتر به این معنا اشاره داردکه درقیامت کلمه  مشرکان دارای شناخت کافی نیست پس مردم هنوزبه تفقه یافهم کامل نرسیده اندوچون اولیای خدانیستند

توجه :ازآنجایی که پیامبران شاهدان روزقیامتند وداوری بدست آنهاست وموضوع حشراست(حشر،حشرمردم است نه حشرپیامبران ، پیامبران راآورده دراین جمع بعداستثناء کرده .برپیامبران قیامت واردنمی شودبه دلایل ذیل (شرح بیشترآن خواهدآمد):

1.سوره صافات آیه 158رابنگریم :

وجعلوابینه وبین الجنه نسباولقدعلمت الجنه انهم لمحضرون .سبحان الله عمایصفون الاعبادالله المخلصین

توجه : شرح آن پیشتردرداستان دخترخاص درقرآن آمد

2 خدابعداز آیه یوم یجمع الله الرسل... آیه ی : إذقال اللهُ یاعیسی ابنَ مریمَ اذکُرنعمتی علیک وعلی والدتِک اذایَّدتک بروح القدس تُکلم الناس فی المهدوکَهلاواذعَلَّمتُک رامی آورد،تاپیامبری وی راتابعدازقیامت متذکرشود

3.قرآن یوم یجمع الله الرسل رادرست برابرهذایوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری می آوردیعنی اینکه دروقت قیامت و سوال وجواب اولیای خدادربهشت بسرمی برندورستگارانند

ادامه دارد...

2.پیامبران


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.