از خانه به ميخانه …

از خـــــانـــــه بـه ميــــخــــانــــه اگـــــر راه نباشد


در زنــــــدگــــي ام جلـــــــوه ي دلخـــــواه نباشد
جز دغدغــــه ي صبـــــح خمـــــاري نبــــرد سـود


ســــاقـــــي اگــــــر از راز مــــــي آگــــــاه نباشد
يـــوســـــف نشـــــود معتبــــر از جــاه ، به اکـراه


يـــــک چنــــــــد اگــــــر معتکـــــف چـــــاه نباشد
عشق من و تو قصّـــه ي پر سوز و گدازي است


کـــــز خــاطــره هــــا رفـــت و در افـــــواه نباشد
کي خــــرمــــن غـم هـــــاي دلـــــم را زنــد آتش


يــک شعلـــــه بـــــه لبهـــــايـــــم اگـــر آه نباشد
گلبــوسـه ي لعل تو متاعي است کـه چون بخت


گـــــاه آيــــــد و گـــــاهــــي رود و گـــــاه نباشد
گـــر پــــرتـــوي از حسن تـــو تابد بـه دل عشق


روز و شــــب عمــــر ايـــن همــــه جانکاه نباشد
گل باشي و گل پوشي و مي نوشي وچون گل


عمـــر تــــو اميــــد اســــت کـــــه کوتاه نباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.