بهتر …

 
اگر رفتن به راه راست است از راه کج بهترطواف کعبه ي دلهاست از رفتن به حج بهتر
فقيري چون مراوقتي به جردن،کاخ مسکن نيستبراي زندگاني خانه اي در سنگلج بهتر
به عکس مردم راحت طلب آيد کنار اي دلخود آزاري چو من با شدّت بعد از فرج بهتر
براي جنگجوي کور دل بهر فرار از جنگبهانه کردن «ليس علي الاعمي حرج» بهتر
اگر زاهد ابا از خوردن مي کرد حرفي نيستبراي شخص او نوشيدن دوغ ارج بهتر
به استخر فرح مرگ مفاجا گر کمين کردهبه زعم من شنا در سدّ لتيان يا کرج بهتر
اگـر داري يکي فرزند نر نا اهل و نالايقبـــزن قيـدش کــزو ده ماده ي کور و فلج بهتر
براي بي ريا از بهر زير انداز در منزلگليم و بوريا از قالي هفتاد رج بهتر
تو را گر کعبه ي مقصود غرب بي پدر باشدبه مقصـد نارسيده ناگهان گـردي عـرج بهتر
ثمر بخش است کردم امتحان بسيار در دنياکه پاسخ مي دهد با همسر کج خلق لج بهتر! 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.