دعوت …

بيــــا بــــــه محفــــل اهـــــل ريـــــا و قهـــــر مکــن


کـــه حــاضـــرنــــــد در آن جـــــا ذوات روحــــانـــي
شـــراب و شــــاهـــــد و ســاقـــي فراهمت سازند


ســــه ســـوتــــه بـــي کـــه دو ثانيّـــه منتظر ماني
پــــس از اداي ســـه گانــــه بـــه کســـوت مـأمـوم


امـــــام هست و مـــــريـــــــد و عشـــــاء ربّـــانـــي
دو بــــار هيمـــــه بيـــــارنــــد و آتـــش افــــروزنـــد


بــــه منقلـــــي کـــه مسش هست اصـل کاشاني
دُم مــلاقــــــه در آتـــــش نهنـــــــــد و داغ کننــــــد


بـــــراي آن کــــــه گـــــذارنــــــد روي پيشــــــانــي
پس از مـــــراســـــم داغــــي گــذاشتــن ، اذنـــاب


کننـــــد قهقهـــه زن رقــــص و دســــت افشـانــي
بــــه يـــــادگــار چــــو سلفـــــي گــرفتــــن آغازند


و فيلـــــم نيـــــز بگيـــــرنــــــد مفــــت و مجّــــاني
بـــه سمــــت سفــــره هجــومــــي برند بنيان کن


نه يــک بــه يـــک که جميعـــــآ به حجــــم حيواني
بــــه محفلـــي که خــــداونــــــد ميـــزبــــان باشد


بــــود هــــــزار بــــــرابـــــر صفـــــاي مهمــــانــي
در آن ميــــانــــه مـــــرا نيــــز مــي تــوانــي يافت


کـــه لفــت و ليـــس کنــــان مــي کنـم غزلخواني
خوش است خلوت ما ، جاي دوستان خالي است


بــــه ويــــــژه مـــوقع اقـــدامهـــاي شيــطانـــي!
اگــــر بـــه دعــــــوت مــــــن اعتنــــا نفـــرمـاييـد


شــــويــــد نـــادم و تلـــخ اســت ايـن پشيماني.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.