روز مادر مبارک Happy Mother\s Day

 امروز روز تولد زندگي، روز عشق واقعي، روزِ محبت پايدار و شکست ناپذير، روزِ معني هستي، يعني روز مادر است خواستم اين روز پر ميمنت را از اين دريچه به کليه مادران جهان به ويژه به مادران رنجديده و ستم کشيده ميهنم از تهي دل تبريک و تهنيت گويم. به اميد آنهم که روزي فرا رسد تا اشک مادران فقط اشک شادماني باشد. و قلب روف شان در آتش سوگ فرزند نابود نگردد. با مهر و دست بوسي  مــــادر بقـــايي هر دو جهان از بقاي تو هفــــت آسمان بوســه زند خاک پاي تو مــــادر ترانــــــه هاي لبت آيتِ وفاست ميـــرم بذکر و زمـزمه اي با صفاي تو از گـــردِ دامن تو بنــــا گشته اين زمين اي جنـــت مجـــازي شــوم من فداي تو از اين جهــــان که بيش نبـاشد مرا اميد مــــادر اجــــازه ده که شوم من فناي تو در هــر نفس سپـاس خــدا و تو را کنم باشد رضـــاي خالـق کـُل در رضاي تو دانــــم که رنج ميکشي از جمع ناسپاس مـــادر الهـــــي زود بگيــــرد دعاي تو شـــکر خدا دعـــاي پدر شد نصيب من مـــادر بده دعــــا که من هستم گداي تو قلب شکسته ام که پراز درد وماتم است دارم يقيــــن خجستـــــه کنـد مومياي تو محمــــود را دگــــر نبــوُدَ آرزو به دل دارم اميـــــد نيـــک بگيـــــرم ثناي تو ------------------------------------------ #احمد_محمود_امپراطور
امروز روز تولد زندگي، روز عشق واقعي،

روزِ محبت پايدار و شکست ناپذير،

روزِ معني هستي، يعني روز مادر است

خواستم اين روز پر ميمنت را

از اين دريچه به کليه مادران جهان

به ويژه به مادران رنجديده و ستم کشيده ميهنم

از تهي دل تبريک و تهنيت گويم.

به اميد آنهم که روزي فرا رسد تا اشک

مادران فقط اشک شادماني باشد.

و قلب روف شان در آتش سوگ فرزند نابود نگردد.

با مهر و دست بوسيمــــادر بقـــايي هر دو جهان از بقاي تو

هفــــت آسمان بوســه زند خاک پاي تو

مــــادر ترانــــــه هاي لبت آيتِ وفاست

ميـــرم بذکر و زمـزمه اي با صفاي تو

از گـــردِ دامن تو بنــــا گشته اين زمين

اي جنـــت مجـــازي شــوم من فداي تو

از اين جهــــان که بيش نبـاشد مرا اميد

مــــادر اجــــازه ده که شوم من فناي تو

در هــر نفس سپـاس خــدا و تو را کنم

باشد رضـــاي خالـق کـُل در رضاي تو

دانــــم که رنج ميکشي از جمع ناسپاس

مـــادر الهـــــي زود بگيــــرد دعاي تو

شـــکر خدا دعـــاي پدر شد نصيب من

مـــادر بده دعــــا که من هستم گداي تو

قلب شکسته ام که پراز درد وماتم است

دارم يقيــــن خجستـــــه کنـد مومياي تو

محمــــود را دگــــر نبــوُدَ آرزو به دل

دارم اميـــــد نيـــک بگيـــــرم ثناي تو
------------------------------------------
#احمد_محمود_امپراطور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.