شبِ چُله شب يلدا

شبِ چُــله، شبِ شــادي، شبِ يلداي من است شبِ عشق و شبِ شور و شبِ ليلاي من است شبِ سرد است ولــي گرمي عشق است وزين شبِ اورنـگ زمستـــــان و مسيحـاي من است هر طرف موج خمستــــان مي و، آتش وعشق شبِ وصـــل دل خونخورده و شيداي من است سينــــه ام در تپش و فکر من است در پــرواز شبِ شعر و شبِ آهنـگ شبِ نجواي من است سرخي تربوز و رخســـاره ي زيبــــــــاي انار شعله ي شوق به پيمـــــانه ي درياي من است مي پـــــرد مرغ نفس سوختــــه ام سوي نگار شبِ احســــاس و جنــــونِ دل تنهاي من است چشـــــــم ها تار محبت به تنـــــــم پيچيد است تک تک ثانيه هــــــا وعده ي فرداي من است بلبــــــلان ادب و معـــــــرفت هستنـــــد با هم جمع اين جمعيت از ناله و از نـــاي من است قدح ها سر کن و از مطرب مـــــا وعــظ شنو محمود اينجا سخن تـــــــــازه محياي من است ----------------------------------------- پنجشنبه 29 قوس 1397 خورشيدي که برابر ميشود به 20 دسمبر 2018 ترسايي سرودم احمد محمود امپراطور


شبِ چُــله، شبِ شــادي، شبِ يلداي من است

شبِ عشق و شبِ شور و شبِ ليلاي من است

شبِ سرد است ولــي گرمي عشق است وزين

شبِ اورنـگ زمستـــــان و مسيحـاي من است

هر طرف موج خمستــــان مي و، آتش وعشق

شبِ وصـــل دل خونخورده و شيداي من است

سينــــه ام در تپش و فکر من است در پــرواز

شبِ شعر و شبِ آهنـگ شبِ نجواي من است

سرخي تربوز و رخســـاره ي زيبــــــــاي انار

شعله ي شوق به پيمـــــانه ي درياي من است

مي پـــــرد مرغ نفس سوختــــه ام سوي نگار

شبِ احســــاس و جنــــونِ دل تنهاي من است

چشـــــــم ها تار محبت به تنـــــــم پيچيد است

تک تک ثانيه هــــــا وعده ي فرداي من است

بلبــــــلان ادب و معـــــــرفت هستنـــــد با هم

جمع اين جمعيت از ناله و از نـــاي من است

قدح ها سر کن و از مطرب مـــــا وعــظ شنو

محمود اينجا سخن تـــــــــازه محياي من است

-----------------------------------------

پنجشنبه 29 قوس 1397 خورشيدي

که برابر ميشود به 20 دسمبر 2018 ترسايي

سرودم

احمد محمود امپراطور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.