شرح موضوع قیامت وحضرت عیسی ع

شرح موضوع قیامت وحضرت عیسی ع

یومَ یَجمعُ الله الرسلَ فیقول ماذااُجبتم قالوا لاعلمَ لناإنَّک انتَ علّامُ الغیوب . إذقال اللهُ یاعیسی ابنَ مریمَ اذکُرنعمتی علیک وعلی والدتِک اذایَّدتک بروح القدس تُکلم الناس فی المهدوکَهلاواذعَلَّمتُک الکتاب والحکمه والتوراه والانجیل واذتخلق من الطین کهیئه الطیرباذنی فتنفخ فیهافتکون طیراباذنی وتبرئُ الاکمه والابرص باذنی واذتُخرج الموتی باذنی واذکففت بنی اسرائیل عنک اذجئتَهم بالبینات فقال الذین کفروا منهم ان هذاالاسحرمبین واذاَوحیتُ الی الحواریین اَن آمنوابی وبرسولی قالواآمناواشهَدباننامسلمون .اذقال الحواریون یاعیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان یُنزِّل علینامائده من السماء قال اتقواالله ان کنتم مومنین . قالوانُریداَن ناکل منهاوتطمئن قلوبُناونَعلمَ ان قدصدقتناونکون علیهامن الشاهدین . قال عیسی ابنُ مریم اللهم ربنااَنزِل علینامائده من السماء تکون لناعیدالاولناوآخرناو آیه منک وارزقناوانت خیرالرازقین . قال اللهُ إنّی منزِّلهاعلیکم فمن یکفربعدمنکم فانی اُعذبه عذابالااعذبه احدامن العالمین . واذقال الله یاعیسی ابن مریم إانت قلتَ للناس اتخذونی وامی الاهین من دون الله قال سبحانک مایکون لی آن اقول مالیس لی بحق إن کنت قلته فقدعلمته تعلم مافی نفسی ولااعلم مافی نفسک انک انت علام الغیوب ماقلت لهم الاماامرتنی به ان اعبدوالله ربی وربکم وکنت علیهم شهیدامادمت فیهم فلماتوفیتنی کنت انت الرقیب علیهم وانت علی شی شهید.ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفرلهم فانک انت العزیزالحکیم قال الله هذایوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتهاالانهارخالدین فیهاابدارضی الله عنهم ورضواعنه ذلک الفوزالعظیم. لله ملک السماوات والارض ومافیهن وهوعلی کل شی قدیر.مائده 109

روزی را که خداپیامبران راگردمی آوردپس می فرمایدچه پاسخی به شماداده شدمیگویندماراهیچ دانشی نیست توییکه دانای رازهای نهانی .هنگامیراکه خدافرمودای عیسی پسرمریم نعمت مرابرخودوبرمادرت به یادآورآنگاه که تورابه روح القدس تاییدکردم که درگهواره ودرمیانسالی بامردم سخن گفتی وآنگاه توراکتاب وحکمت وتورات وانجیل آموختم وآنگاه که به اذن من ازگل به شکل پرنده میساختی پس درآن می دمیدی وبه اذن من پرنده ای میشدوکورمادرزادوپیس رابه اذن من شفامیدادی وآنگاه که مردگان رابه اذن من بیرون می آوردی وآنگاه که بنی اسرائیل راهنگامی که برای آنان حجتهای  آشکارآورده بودی ازتوبازداشتم پس کسانی ازآنان که کافرشده بودندگفتنداین جزافسونی آشکارنیست وهنگامی راکه به حواریون وحی کردم که به من وفرستاده ام ایمان آوردیم وگواه باش که مامسلمانیم وهنگامی راکه حواریون گفتندای عیسی پسرمریم آیاپروردگارت می تواندازآسمان خوانی برای مافرودآوردگفت اگرایمان داریدازخداپرواداریدگفتندمی خواهیم ازآن بخوریم ودلهای ماآرامش یابدوبدانیم که به ماراست گفته ای وبرآن ازگواهان باشیم . عیسی پسرمریم گفت بارالهاپروردگارا ازآسمان خوانی برمافروفرست تاعیدی برای اول وآخرماباشدونشانه ای ازجانب تو.وماراروزی ده که تو بهترین روزی دهندگانی  .خدافرمودمن آن رابرشماقروخواهم فرستادوهذکس ازشماپس ازآن انکارورزدوی راعذابی کنم که هیچ یک ازجهانیان راعذاب نکرده باشم وهنگامی راکه خدافرمودای عیسی پسرمریم آیاتوبه مردم گفتی من ومادرم راهمچون دوخدابه جای خداوندبپرستید؟ گفت منزهی تو مرانزیبدکه چیزی راکه حق من نیست بگویم اگرآن راگفته بودم قطعا آن رامیدانستی آنچه درنفس من است تومیدانی وآنچه درنفس توست من نمیدانم چراکه تو خوددانای رازهای نهانی . جزانچه مرابدان فرمان دادی به آنان نگفتم که خداپروردگارمن وپروردگارخودراعبادت کنیدوتاوقتی درمیانشان بودم برآنان گواه بودم پس چون روح مراگرفتی توخودبرآنان نگهبان بودی وتوبرهرچیزی گواهی اگرعذابشان کنی آنان بندگان تواندواگربرایشان ببخشایی توخودتوانا وحکیمی . خدافرموداین روزی است که راستگویان راراستی شان سودبخشدبرای آنان باغهایی است که اززیرآن نهرهاروان است همیشه درآن جاویدانندخداازآنان خشنوداست وآنان ازاوخشنودنداین است رستگاری بزرگ . فرمانروایی اسمانهاوزمین وآنچه درآنهاست ازآن خداست واوبرهرچیزی تواناست 


یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذااجبتم قالوا لاعلم لناانک انت علام الغیوب .

قبل از پرداختن به این آیه بهتراست به جواب این سوالات فکرکنیم : 

1.منظوراز«یوم » چه روزی است ؟چرا؟

2.منظوراز«رسل » چه کسانی هستند ؟

3.پرسشگرازرسولان چه کسی یاکسانی هستند ؟ چرا؟

4.مخاطب خداونددراین آیه چه کسی است ؟

یجمع : گردآوری  می شوند، محشورمی شوند

رسول: پیامبر، فرشته

شرح آیات :

آیه« یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذااجبتم قالوا لاعلم لناانک انت علام الغیوب » با

 «اذقال الله یاعیسی ابن مریم اذکرنعمتی علیک وعلی والدتک اذایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المهدوکهلاواذعلمتک الکتاب والحکمه والتوراه والانجیل »( روزی که خداگردمی آوردرسولان را...ای محمدبیادبیاورکه درآن روزخدامی گویدای عیسی ابن مریم ...) دارای دوتقارن زمانی است به لحاظ ابلاغ پیام یاوحی:

1.زمان رسالت پیامبرص

2.قیامت

این آیه تذکر:

1.خدابه محمداست

خدازمان خلقت محمدص درعدم تعالیم قرآن رادر اوبه ودیعه گذاشته .حال درزمان رسالت ، پیامبردارداین موضوع راجهت تعلیم ما بیان می نماید

2.محمدص به کلمه برتر(الله) است

پیامبرتوسط کلمه خودپیام خدارابه مردم ابلاغ مینمایدبه اینگونه که به کلمه خودامرمی  کندتابه نظام مشرکان برودوقرآن رامتذکرشود

منظوراز«یوم » دراینجا سه وقت مهم است :

1.زمان ریزش کلمه کفار

2.زمان قیامت

3.زمان قیام اولیای غایب ع

اگرفعل یجمع رابه معنای یحشربگیریم ومنظورازرسولان را فرشته ها، حشردراینجا به دوموضوع اطلاق می شود:

الف) زمان ریزش کلمه درهرزمان پیش ازقیامت

آیه یوم یجمع الله الرسل ... زمان ریزش کلمه راتذکرمی دهدوادامه آیات هشداری است که درزمان پیامبری عیسی ع به قوم بنی اسرائیل ازسوی آن حضرت داده شده است ومحمدص این هشداررابه قوم خودنیزمتذکرمی شودبنابراین معنای آیه می شود:

روزی که گردمی آوردخدا(کلمه برتر) فرشته هارا، خدا(خدای یگانه ، کلمه برتر)می گوید: چه جوابی داده شده ایدفرشته هامی گویندماهیچ علمی نداریم براستی که تو  دانای غیبهاهستی

یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذااجبتم قالوا لاعلم لناانک انت علام الغیوب .

دراینجا مرجع ضمیرمستتر« هو» دریقول  می شود «الله » . الله هم اطلاق برخدای یگانه داردهم برکلمه برتر«کلمه الله هی العلیا» که کلمه پیامبران است وواسطه بین خدا وآنان است( خدامستقیم باپیامبران سخن نمی گوید).

اگررسولان را فرشته ها بگیریم کلمه الله ازآنان می پرسدچه جوابی به شما داده شده است آنان می گویند: ماهیچ علمی نداریم چرا؟ 

زیرافرشته های نظام مشرکان به معیارنبوده وفاقدشناخت کافی اند

گفته شدپیامبران باکلمه برترقلم زده و فرشته های پاک خودرابه نظام می فرستندتانظام به معیارقرآن اداره شودچون مشرکان روی قلم آنهاقلم می زنندکلمه دچارپرسش می شودیارستخیزی –نه بشدت قیامت – درکلمه رخ می دهدخدابه آن گردآوری رسولان می گویدسوره مدثربه چگونگی رستاخیزکلمه درسه وقت اشاره می کند:

1.غیرقیامت 2.قبل ازقیامت (درمبحث دخترخاص درقرآن شرح داده شد)3.قیامت

به این دلایل منظوراز«یوم » دراینجا زمان ریزش کلمه می باشد :

1.یادآوری نعمت وعذاب ازجانب حضرت عیسی ع وحضرت محمدص به کفار:

اذقال الحواریون یاعیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان یُنزِّل علینامائده من السماء قال اتقواالله ان کنتم مومنین . قالوانُریداَن ناکل منهاوتطمئن قلوبُناونَعلمَ ان قدصدقتناونکون علیهامن الشاهدین . قال عیسی ابنُ مریم اللهم ربنااَنزِل علینامائده من السماء تکون لناعیدالاولناوآخرناو آیه منک وارزقناوانت خیرالرازقین . قال اللهُ إنّی منزِّلهاعلیکم فمن یکفربعدمنکم فانی اُعذبه عذابالااعذبه احدامن العالمین .

2.هشداربه عذاب ازجانب قرآن (کلمه برتر)ونویدتحقق وعده الهی دراین روز(یوم یجمع الله الرسل =هذایوم ینفع الصادقین)

ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفرلهم فانک انت العزیزالحکیم قال الله هذایوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتهاالانهارخالدین فیهاابدارضی الله عنهم ورضواعنه ذلک الفوزالعظیم. لله ملک السماوات والارض ومافیهن وهوعلی کل شی قدیر

3.گفته شد که منظوراز«ساعه» درقرآن هم زمان ریزش کلمه است درهروقت غیرازقیامت وهم ذکر قیامت است

دراینجا قرآن گردآوری فرشته هارابا«الله » (کلمه برتروخدای یگانه ) می داندوعلت گردآوری را به معیارنبودن کلمه مشرکان ویااجابت نکردن دعوت پیامبران می داندزیرادرادامه آیه پیامبری عیسی رااززمان خلقت تاقیامت بامعجزات ودلایل آشکاربیان می کندوبعدعذاب دنیاوآخرت رابه کافران ومشرکان متذکرمی شود(رجوع شودبه داستان زندگی حضرت عیسی تاآخرقیام وی)

 یادآوری محمدص به کلمه برتردردوزمان (زمان رسالت وقیامت )صورت می گیرد:

جالب توجه است که شروع آیه وطرف خطابها ازجانب خدابه گونه ای است که نه تنها باعث ایجادمعانی گوناگون درکلام شده بلکه رسالت دوپیامبر«عیسی ع » و«محمدص» رادرزمان رسالتشان وقیامت گوشزدنموده است حال ببینیم این معنارا:

1. ای محمدبیاد بیاور، خدابه عیسی ع گفت

إذقال اللهُ یاعیسی ابنَ مریمَ اذکُرنعمتی علیک وعلی والدتِک اذایَّدتک بروح القدس تُکلم الناس فی المهدوکَهلا

2.خدابه عیسی گفت بیاد بیاور ، ای محمدبیادبیاور

واذعَلَّمتُک الکتاب والحکمه والتوراه والانجیل

3.ای عیسی ع بیاد بیاور، ای محمددرقیامت بیاد بیاور

واذتخلق من الطین کهیئه الطیرباذنی فتنفخ فیهافتکون طیراباذنی وتبرئُ الاکمه والابرص باذنی واذتُخرج الموتی باذنی

4.ای عیسی بیادبیاور، ای محمدص بیاد بیاور

 واذکففت بنی اسرائیل عنک اذجئتَهم بالبینات فقال الذین کفروا منهم ان هذاالاسحرمبین

5.ای عیسی ع بیادبیاور ، ای محمدص بیادبیاور

واذاَوحیتُ الی الحواریین اَن آمنوابی وبرسولی قالواآمناواشهَدباننامسلمون .

6.ای عیسی بیادبیاور، ای محمدبیادبیاور

اذقال الحواریون یاعیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان یُنزِّل علینامائده من السماء قال اتقواالله ان کنتم مومنین . قالوانُریداَن ناکل منهاوتطمئن قلوبُناونَعلمَ ان قدصدقتناونکون علیهامن الشاهدین .

7.ای محمدبیادبیاور ، گفت عیسی

قال عیسی ابنُ مریم اللهم ربنااَنزِل علینامائده من السماء تکون لناعیدالاولناوآخرناو آیه منک وارزقناوانت خیرالرازقین . قال اللهُ إنّی منزِّلهاعلیکم فمن یکفربعدمنکم فانی اُعذبه عذابالااعذبه احدامن العالمین .

8.ای پیامبربیادبیاور، عیسی گفت

 واذقال الله یاعیسی ابن مریم إانت قلتَ للناس اتخذونی وامی الاهین من دون الله قال سبحانک مایکون لی آن اقول مالیس لی بحق إن کنت قلته فقدعلمته تعلم مافی نفسی ولااعلم مافی نفسک انک انت علام الغیوب ماقلت لهم الاماامرتنی به ان اعبدوالله ربی وربکم وکنت علیهم شهیدامادمت فیهم فلماتوفیتنی کنت انت الرقیب علیهم وانت علی شی شهید.ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفرلهم فانک انت العزیزالحکیم قال الله هذایوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتهاالانهارخالدین فیهاابدارضی الله عنهم ورضواعنه ذلک الفوزالعظیم. لله ملک السماوات والارض ومافیهن وهوعلی کل شی قدیر

ادامه دارد...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.