قسمت اول- ۶ .خدا به داوودوسلیمان کلمه ی برتردادتاازمردم مومن مراقبت کنندودربین مردم به حق حکم کنند

قسمت اول

6 .خدا به داوودوسلیمان کلمه ی برتردادتاازمردم مومن مراقبت کنندودربین مردم به حق حکم کنند

وَدَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ إِذْ یَحْكُمَانِ فِی الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِینَ ﴿۷۸

و داوود و سلیمان را [یاد كن] هنگامى كه در باره آن كشتزار كه گوسفندان مردم شب‏هنگام در آن چریده بودند داورى میکردند و [ما] شاهد داورى آنان بودیم

وَدَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ إِذْ یَحْكُمَانِ فِی الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِینَ 

حرث : کشتزار،نقش قلم اولیای خدا

نفش : پشم ، ارزانی

غنم القوم : استعاره از کلمات مشرکان

نفشت الابل اوالغنم :چریدندبه شب بدون شبان

ضمیر«ه» درفیه برمی گرددبه حرث

إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ:دارای دومعناست :

1.مفت یاارزان چریدندگوسفندان قوم درکشتزار

منظورازارزان یامفت چریدندگوسفندان قوم درکشتزارچیست؟

وقتی اولیای خداقلم می زنندیعنی بافرشته های خودنقش میزنندمی فرستنددرزوج خودمشرکان کلمات خودیاگوسفندان خودرابی اجازه ی اولیای خدادرنقش آنهامی فرستندیابناحق درزوج کلمه ی آنهانفوذکرده وکلمات خودراپرمی کنندخدابه اینکاراینهامفت چریاارزان چر می گویدزیراازراه غیرحق یادزدی واردمی شوند

2.چریدندگوسفندان قوم به شب بدون شبان درکشتزار

منظورازاینکه گوسفندان قوم شبانه بدون چوپان چریدنددرکشتزارچیست ؟

چون درحقیقت صاحب دوکلمه اولیای خداهستندوبایدکلمه ی مشرکان ازکلمه ی برتراطاعت کندوقتی کلمات مشرکان واردنقش قلم اولیای خدامی شوندبدون اجازه آنهاقرآن می گوید: چریدندگوسفندان قوم به شب بدون شبان یابی اجازه ی سرپرست درکشتزار

در آیه ی « إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِینَ » ضمیر«هم »برمی گرددبه داوودوسلیمان اماچراضمیرراجمع آورده درصورتی که داوودوسلیمان دونفرند؟ ضمیر«نا» در«کنا» برمی گرددبه خداوفرشته های کلمه ی برتریعنی خداوکلمه ی برترشاهدداوری دوپیامبربودندازانجایی که پیامبران خودکلمه ی برترنداینجاشاهدوحکم کننده خداوپیامبرانند.درآیه فوق داوودوسلیمان استعاره اززوج کلمه ی برترنیزمی باشدزیراشجره طیبه مجری احکام الهیندوشاهدآن به این خاطرضمیرراجمع آورده . داوودوسلیمان کارمشرکان ونفوذآنهارادرزوج کلمه ی خود می بینندو به آنهاشناخت می دهندوتوسط آنها کلمه ی مشرکان رامی ریزند

ادامه دارد...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.