قسمت بیست وسوم شرح آیات داستان یوسف ع

قسمت بیست وسوم  شرح آیات داستان یوسف ع

قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَیْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ﴿۷۱

[برادران] در حالى كه به آنان روى كردند گفتند چه گم كرده‏ اید (۷۱)

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِیمٌ ﴿۷۲

گفتند جام شاه را گم كرده‏ ایم و براى هر كس كه آن را بیاورد یك بار شتر خواهد بود و [متصدى گفت] من ضامن آنم (۷۲)

آیات فوق به مواردزیراشاره دارد:

یوسف جوانی – یوسف عزیزمصر

1.برادران مشرک یوسف ازکاروانیان پرسیدندچه گم کرده اید

2.کارگزاران یوسف گفتندپیمانه ی شاهی هرکس آن رابیاوردیک بارشتربه او می دهیم

3.کلمه ی برتربه مشرکان گفت شماازپیمانه کم کرده ایداگربه حالت اول برگردانیدبه کلمه شمامی افزاییم

قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَیْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ 

فاعل قالوابرادران مشرک یوسفند

ضمیر«هم » درعلیهم برمی گرددبه زوج کلمه ی برتریاکارگزاران یوسف

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ

فاعل قالوافرشته های کلمه ی برتریااهل وشجره طیبه وکارگزاران یوسف می باشند

ملک : پدروبرادریوسف ویوسف، یوسف استعاره ازکلمه ی برتر

وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ:اگرمشرکان میزان را برگردانندبه حالت اول بعبارتی توبه کنندواززوج کلمه ی برتربیرون روندیابه میزان الهی رفتارنمایندده تاگرفتندده تای دیگربهره ازکلمه ی برترمی گیرند

وَأَنَا بِهِ زَعِیمٌ :

انا: یوسف ، ملک ، زوج کلمه ی برترو کلمه ی برتر

قالوا= انا

موذّن = قالوا

ادامه دارد...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.