قیامت وحصرت عیسی ع – قسمت سوم

خطاب به ترامپها:

ماماندیم ویک طوفان شن 

کاه جدا،گندم جدا

***

 قیامت وحضرت عیسی ع -قسمت سوم

2.پیامبران

پرسشگررسولان پیامبران هستند:

اگر« رسل » رافرشته ها بگیریم پیامبران درقیامت بافرستادن فرشته هایشان به نظام (ازطریق کلمه الله )ازمردم می پرسندکه شماچه جوابی داریدمی گویندماهیچ نمی دانیم براستی که خدای یگانه و کلمه برتردانای رازها وغیبهاست

توجه :این کلمه برتراست که درس خداپرستی می دهد

دراینجا قرآن داردبه این نکته اشاره می کندکه کلمه مشرکان درقیامت هنوزپاک نشده ومردم به شناخت کافی نرسیده اند

پیامبران پرسشگران قیامتند ازچه کسانی ؟

جواب : ازهمه مردم

 درروز محشرهم پیامبران  حضورفیزیکی  دارند(همه زنده می شوند) هم به نظام نامه می زنند (فرشته های آنها ازمردم می پرسند). وقتی پیامبران درقیامت به نظام نامه می زنند ؛ فرشته هایشان ازهرفردمطابق اعمالش می پرسدپرسش وپاسخ انسانها باعث بیداری ودیدن امورکوچک وبزرگ درآنهامی شود بواقع  مردم کارکردقلم مشرکان رامی بینندو می فهمندکه درزمان زندگی آنهاچه سرنوشتی رابرایشان  رقم زده اند ،  مردم مرحله به مرحله پاک شده وبه راه راست برمی گردندهمان برگشتن بسوی  خداو رجوع به او .

نتیجه :فعل یجمع به دلایل ذیل می تواندبرقیامت (قیامت کبری وقیامت صغری)هم اطلاق شود:

1.طرح مسئله حشروسوال وجواب

فعل یجمع به معنای یحشرهم آمده است ،موضوع سوال وجواب ازفرشته ها این مفهوم راتاکیدمی نماید

2.پیامبری عیسی ع درزمان میانسالی وزنده کردن مرده ها  اشاره به زمان رسالت اودرهمه زمانهاتابعدقیامت دارد (گفته شدقیامت صغری پیش ازقیامت است، خدابه آن صبح اطلاق می کند.دربحث دخترخاص درقرآن وقیام عیسی شرح داده شد) :

تکلم الناس فی المهدوکَهلاواذعَلَّمتُک الکتاب والحکمه والتوراه والانجیل واذتخلق من الطین کهیئه الطیرباذنی فتنفخ فیهافتکون طیراباذنی وتبرئُ الاکمه والابرص باذنی واذتُخرج الموتی باذنی

3.ذکرعیدآخروهشداربه عذاب سخت اشاره به قیامت وپایان آن هم می تواند داشته باشد:

قال عیسی ابنُ مریم اللهم ربنااَنزِل علینامائده من السماء تکون لناعیدالاولناوآخرناو آیه منک وارزقناوانت خیرالرازقین . قال اللهُ إنّی منزِّلهاعلیکم فمن یکفربعدمنکم فانی اُعذبه عذابالااعذبه احدامن العالمین

4. هشدارعذاب وبخشش قرآن به مردم ومژده تحقق وعده خداونددراین روز(یوم یجمع الله الرسل = هذایوم ینفع الصادقین)به اولیای خدا:

ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفرلهم فانک انت العزیزالحکیم قال الله هذایوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتهاالانهارخالدین فیهاابدارضی الله عنهم ورضواعنه ذلک الفوزالعظیم. لله ملک السماوات والارض ومافیهن وهوعلی کل شی قدیر.

پس باتوجه به آن معنی  آیه می شود:

 روزی که جمع می کندخدا(کلمه برتر)فرشته ها را( حشرفرشته هادرحقیقت  حشرمردم است )می گویدچه جوابی به شماداده شده است ...ای محمددراین زمان یعنی درزمان قیامت ویاالان  بیادبیاور(همانطورکه قبلادرعدم به توگفته ام ) که ؛ خدابه عیسی ع می گویدیادکن نعمتم رابرتو وبرمادرت زمانی که مؤیدکردم ترابه روح القدس (باکلمه برتر،تاییدوهمراهت کردم ) تابامردم قبل ازتولد، بعدازتولدوتازمان پیری ومیانسالی  سخن بگویی وفرشته هایت رابعدازتولدوتازنده ای یعنی تاقیامت به کلمه مشرکان بفرستی  وازقبل به توکتاب یاقرآن ، حکمت ، تورات وانجیل رایاددادم

توجه : قرآن می خواهد به ما بگویدکه درروز قیامت خداازطریق وحی( کلمه الله )باعیسی ع ومحمدص صحبت می کند وحضرت عیسی  درآن روزمثل زمانی که پیامبر بنی اسرائیل بودپیامبری است باهمان معجزات ؛ ادامه آیه این معنا راتاکیدوتبیین می نماید

ج) یوم یجمع الله الرسل:قیام اولیای خداقبل ازقیامت 

ادامه دارد...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.