قیامت وحضرت عیسی ع – قسمت هشتم

یاعلی ع 

...سرانجام درساحل آبگیری خشک

درصحرایی تشنه

عمارت دریایی ازکلام

به اتمام رسید

دریایی درآسمان

که هیچکس نمی تواند

ازآن جرعه ای بنوشد

بیچاره پسران خاک

تشنه میان دریای کلام

قسمتی ازشعر«تبعید» دکترمحمودفتوحی

عیدغدیربرپنج تن زنده وجاویدع ومومنان واقعی مبارک باد

 قیامت وحضرت عیسی ع - قسمت هشتم

فویل للذین کفروامن مشهدیوم عظیم .اسمع بهم وابصریوم یاتوننالکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین وانذرهم یوم الحسره اذقضی الامروهم فی غفله وهم لایومنون انانحن نرث الارض ومن علیهاوالینایرجعون

2.یوم الحسره قیامت است :

اگریوم الحسره راقیامت بدانیم  خودشامل دوزمان است :

1.2. ابتدای قیامت

زمانی که قیامت شروع می شودروزحسرت مشرکان است ؛قرینه کلام «انذرهم یوم الحسره اذقضی الامروهم فی غفله وهم لایومنون :ای پیامبرهشداربده آنان راازروزی که حسرت است برای مشرکان وقتی که امرماجاری می شود(قیامت واقع می شود) درحالی که ایشان درغفلتندوایمان نمی آورند

جاری شدن امر، درغفلت بودن مردم وایمان نیاوردن آنهابه زمان ابتدای قیامت اشاره دارد زمانی که مردم هنوزدارای شناخت درست وبینش نشده اندخدااین روزراروزحسرت نامیده زیراکاری ازدستشان برنمی آیدوتوسط اولیای خدابسوی کلمه برترسوق داده یاارجاع می شوند

2.2.زمانی که ازآب یاکلمه فعال خدابیرون می آیندواعمال خودرامی بینند(یومئذیصدرالناس اشتاتالیروااعمالهم .سوره زلزله ) یازمانی که مردم به شناخت می رسند واین خودبه دو زمان اشاره دارد:

1.2.2. وقتی که پرده ها ازجلوی چشمهاکنارمی رود(قطع اسباب)وانسان اعمال خودرامی بیندنگاه کنیم این مضمون را درسوره بقره آیه 167:

ومن الناس من یتخذمن دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشدّحبالله ولویری الذین ظلموااذیرون العذاب ان ّ القوه لله جمیعا وانّ الله شدیدالعذاب اذتبرّا الذین اتُّبعوا من الذین اتّبعوا وراوا العذاب وتقطّعت بهم الاسباب وقال الذین اتّبعوالوانّ لناکرّه فنتبرّاَمنهم کماتبرّءوا منّاکذلک یُریهِمُ الله اعمالهم حسرات علیهم وماهم بخارجین من النار.

وبرخی ازمردم دربرابرخداهمانندهایی برمی گزینندوآنهاراچون دوستی خدادوست می دارندولی کسانی که ایمان آورده اند به خدامحبت بیشتری دارندکسانی که ستم نموده انداگرمی دانستندهنگامی که عذاب رامشاهده کنندتمام نیرو ازآن خداست وخداسخت کیفراست .آنگاه که پیشوایان ازپیروان بیزاری جویندوعذاب رامشاهده کنندومیانشان پیوندها بریده گرددوپیروان (کفار) میگویندکاش برای مابازگشتی بودتاهمان گونه که ازمابیزاری جستندازآنان بیزاری می جستیم این گونه خداوندکارهایشان راکه برآنان مایه حسرتهاست به ایشان می نمایاندوازآتش بیرون آمدنی نیستند

ومن الناس من یتخذمن دون الله اندادایحبونهم کحب الله

ند:مثل ، نظیر،همتا(مذکرومونث آن یکی است )

بعضی ازمردم ازغیرخداوندمثل ها وهمتایانی برمی گزیننددوست می دارندآنها رامثل دوست داشتن خدایعنی چه ؟

1. خداراقبول ندارندبجای خدامثلها وهمتایانی راقبول دارندیعنی کافرند

2.همتایان ومثلهای خدارادوست دارندهمانند دوست داشتن خدایعنی همان گونه که خدارادوست دارندهمتایان خداوندرانیزدوست دارندیعنی مشرکند(اینهاقابل برگشت به سوی خداهستندامابرنمی گردند).این دسته ازمردم دچارشرک ذاتی هستند(همان اصحاب دست چپی)

نتیجه : درحقیقت این دسته ازمردم کافرنداصلا خداراقبول ندارند

 والذین آمنوا اشدّحبالله

وکسانی که ایمان آورده اندخدارابیشتردوست دارندیعنی چه ؟

1.یعنی مومنان یاافرادمسلمان که به فطرت هستند-صاحب هردینی وعقیده ای باشند-دردل خدارابیشتردوست دارندگرچه دچارهوای نفس می شوندوبه سمت گمراهی هم می روند(کمترین هوای نفس کفروشرک به خداست)

2.این دسته ازمردم دچارشرک ظاهری هستند(همان اصحاب دست راستی)

ولویری الذین ظلموااذیرون العذاب ان ّ القوه لله جمعیا وانّ الله شدیدالعذاب

ولویری الذین ظلموا :

واگرببینندکسانی که ظلم کردند

دراینجا مصداق ظالم ازنظرقرآن  چه کسانی هستند  ؟

1. ومن الناس من یتخذمن دون الله اندادا یحبونهم کحب الله

مشرکان وکفاراهل قلم ودانایان آنهازیرادچارکفروشرک ذاتی هستند

2. والذین آمنوا اشدّحبالله

مردم عادی یاافرادشجره طیبه (بغیرازاولیای خدا) زیرانادانسته پیرومشرکان شده اندظلم اینهاظلم به خوداست

اذیرون العذاب ان ّ القوه لله جمعیا وانّ الله شدیدالعذاب

زمانی راکه عذاب رامشاهده می کنندمی بینندتمام نیروازبرای خداست وقطعاعذاب خداسخت است

نکته : قرآن می خواهداین نکته رامتذکرشودتنهادروقت عذاب است که انسان دارای دیدکافی می شودوکفروشرک خودرامی بیند

آیه : اذیرون العذاب ان ّ القوه لله جمعیا وانّ الله شدیدالعذاب دارای تقارن زمانی است باآیه : اذتبرّا الذین اتُّبعوا من الذین اتّبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتّبعوالوانّ لناکرّه فنتبرّاَمنهم کماتبرّءوا منّاکذلک یُریهِمُ الله اعمالهم حسرات علیهم وماهم بخارجین من النار.

 چرا؟

1.هردوآیه با «اذ» شروع شده

2.درهردودیدن عذاب شرط است (یرون العذاب = راواالعذاب )

حال قبل ازشرح این آیات به سوالات زیرفکرکنیم :

1.منظورازعذاب چیست ؟

2.چراخدادیدن رامنوط کرده است به زمان عذاب ؟

3.چراقدرت خدادرزمان عذاب برانسان مشرک آشکارمی شود؟

4.منظورازپیرووپیشواچه کسانی هستند؟

5.منظورازبریده شدن اسباب چیست ؟

6.بریده شدن اسباب درچه وقت اتفاق می افتد؟ آیادردوزخ اسباب بطورکامل قطع شده است ؟چرا؟

7.منظورازبیزاری جستن پیشوایان ازپیروان چیست ؟ چرابیزاری می جویند؟ آیافقط پیشوایان بیزاری می جویندچرا؟درچه وقت بیزاری می جویند؟

8. حسرت مشرکان ازچیست ؟

ادامه دارد...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.