ما همه نادریم!


ما همه نادریم!

#حکایت_تاریخی

خورشید در میانه آسمان بود که سپاهیان نادرشاه افشار وارد دهلی شدند. به پادشاه ایران زمین گفتند اجازه می دهید وارد قصر پادشاه هند محمد گورکانی شویم ؟
نادرشاه گفت: اینجا نیامده ایم پی تخت و تاخ ، بگردید و مزدوران اشرف افغان را بیابید .
هشتصد مزدور اشرف را گرفتند ، که بیست سال ایران را ویران ساخته بودند . نادر رو به آن ها کرد و گفت :  

چگونه بیست سال در ایران خون ریختید و به ناموس کسی رحم نکردید ؟ ! آیا فکر نمی کردید روزی به این درد گرفتار آیید ؟
مزدوری گفت: می پنداشتیم همه مردان ایران ، شاه سلطان حسین هستند و ما همواره با مشتی ترسوی صفوی روبه روییم.
از میان سپاه ایران فریادی برخاست که: ما همه نادریم ! 

و مردان سپاه بارها این سخن را از ته حنجره فریاد کشیدند : " ما همه نادریم! "
و به سخن ارد بزرگ : کشوری که دارای پیشوایی بی باک است همه مردمش قهرمان و دلیر می شوند .
اگر خوب گوش هایمان را تیز کنیم فریاد های سربازان ایران را باز هم می شنویم " ما همه نادریم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.