مثل شبهاي گذشته!

رفـت بيــــــرون از عمــــــارت ،  مثـــــل شبهاي گذشته


پيــــــر مـــــا بـــــــا استخــارت ، مثــــل شبهاي گذشته
ســــوي مسجـــــد مثل تـــــازي ، رفـت بگــزارد نمازي


بـي وضـــــوي و بـي طهــــارت ، مثـل شبهاي گذشته
خـــــانـــه ي ايمــان ما را ، پــــايــــه ي ايقــــان مـا را


کـــــرد وارد بـس خســــارت ، مثــــل شبهاي گذشته
در صف اوّل غلامـــــي ، گفــــت او را چــــون سلامي


پيـــــر ديـــــدش بـــــا حقــــارت ، مثل شبهاي گذشته
يافت پـــايـــان چـون نمـازش ، بعــد هـم راز و نيازش


کـــــرد نـــوکــــر را اشـــــارت ، مثــل شبهاي گذشته
بـرد نــــوکـــــر بهــــر شـامـش ، جانب بيت الطّعامش


سفــــره را فـــرمـــــود غــارت ، مثل شبهاي گذشته
يک دو ليوان بلکه افزون ، خورد بعد از شام معجون


بـــاز فـــائـــق شــد حــــرارت ، مثـل شبهاي گذشته
بعــــد صــــرف شــــام کامل ، پيـر عالـم ، پيـر عامــل


داد «نفسش» را بشــــارت مثــل شبهــاي گذشته
جنبش عرق النّسايش ، راهبـر شـد چون عصايش


بــــاز هـــم ســـوي عمــارت ، مثـل شبهاي گذشته
يافت چـــون شهوت فزوني ، رفـت سمت اندروني


تــــا کـــــه بـــــر دارد ......... مثــل شبهاي گذشته!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.