کوي رضا ع


بيا     به     کوي   رضا  ، چشمه ي بقا اينجاست
مقام      امنيت     خاطــــر      و    رضا اينجاست

بيا      به      زمزمه ي      يا   مجيب ، الدّعوات
که   استجابت   هر خواهش   و دعا اينجاست

اگر      شکسته     دل   از      حادثات     دنيايي
بيا      که      راز درستي     دل    تو را اينجاست

ز     دام      هرچ   غم     و   محنت و گرفتاري
مهيمني     که تو را     مي کند  رها اينجاست

به      قفل    بسته ي    دلهاي    نااميد امروز
کليد معجزه    ،    دست  گره گشا اينجاست

به     داغ خويش   اگر مرهمي    طلب  کردي
به     درد خويش   اگرخواستي دوا اينجاست

مرو      به نزد    طبيبان    براي     عرض نياز
بيا    به    توس که  بر دردها شفا اينجاست

به       محرمان    حريم     نيازمندي       گو
کجا    رويد که     بيت الحرام    ما اينجاست

بگو     به     مردم  بيگانه  با هواجس نفس
بساط     قاعده ي    عشق    را  بنا اينجاست

ز    طوف   کوي رضا    دل     نمي رود جايي
که  کعبه  و  حرم  و  زمزم و صفا اينجاست

زتنگدستي   خود  شکوه   کم کن اي سائل
که هرچه ميطلبي نعمت از خدا اينجاست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.