بانوي ارديبهشتي


سلام اي بانوي ارديبهشتي
خرامان سرو دلجوي بهشتي

دلم بردي و شيرين مي خرامي


به قصد غارت دين مي خرامي

به صيد دل پريشان خاطرم کنببر دين از کف من کافرم کنبه ايماي تو دل از دست دادمبه سوداي تو دين از کف نهادميکي بي دين و بي دل بي پناهممکن آزار من مي گيرد آهممن از بوي تو مستم عاشقم باشتو را من مي پرستم عاشقم باش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.