بحر طويل


*شب عيد*
::::::::::::::::::::::::::::::

(به ياد نوروزهاي گذشته که يادش بخير باد)

*(بحر طويل)*
::::::::::::::::::::
عيد نوروز به راه است و رسد تيز چو آهوي"شده رسته و بازار پر از داد و هياهوي"همه مردم ايران به تکاپوي"به هر برزن و هر کوچه و هر کوي"نظر چون کني از هر جهت و سوي"ببيني همه در آمد و رفتند و تک و پوي"چه پير و چه جوان وچه ميانسال.
??????
همه شاد و همه خنده به لب منتظر ساعت تحويل"مدارس شده تعطيل"خريده ست يکي ماهي و مرغ و دگري ميوه و شيريني و آجيل"نهان کرده به صندوق و به زنبيل"که بيرون نجهد از سبدش ماهي و مرغش نزند بال.
??????
گروهي که ندارند چو من مال فراوان"که بگيرند ز بازار گز و پسته و سوهان"بيارند براي زن و فرزند لباس و نو و پوشند به آنان"تماشاگر اين صحنه به کويند و خيابان"يکي مي کند انديشه که بيرون رود از شهر و نهد سر به بيابان"يکي نيز دراين فکر که از بام کند پرت خودش را و شود راحت از اين وضع و از اين حال.
??????
چه گويم من از آن قشر که آسيب پذير است"نه ارث پدري دارد و نه باغ و زمين بلکه فقير است"غذايش همه اوقات شب و روز اگر يافت شود نان و پنير است"اتاقش همه مفروش نه از قالي کرمان و نه موکت که حصير است"به چنگال يکي ديو ابر قدرت بي پير که فقر است اسير است"نه داراي مقام است و نه عنوان و نه اقبال.
??????
گروهي دگر اما که اقليت جمعيت مايند"همه صاحب ويلا و زمين خودرو پر ارج و بهايند"ز چنگال غم و غصه و اندوه رهايند"به شرکت همگي صاحب عنوان و مقامات کذايند"به تجريش و به دروس و شميران همگي مالک ويلاي گرانقيمت انگشت نمايند"طلاها که پس انداز نمايند"اگر وزن کني هست به کيلو نه به مثقال.
??????
به هر حالت و هر حال"شب عيد ز راه آيد و اين گونه سخن گفتن ما نيست خوشايند"سخن بايد از آن نوع بگوييم که بر لب بنشاند گل لبخند"به کام همه شيرين چو عسل باشد و چون شکر و چون قند"گرفتم که يکي اين شب عيدي به دو صد حيله و ترفند"کلاه از سر  ما برد و دو گوش از تن ما کند"نبايد بر خواننده ي آثار نماييم نک و نال.
??????
به هر حالت و هر حال"شب عيد ز راه آيد و بايد که بگوييم و بخنديم"ره غصه و اندوه به لبخند ببنديم"خدا را به همه حال سپاسي بگزاريم که در راه کسي چاه نکنديم"به کام همه چون شکر و قنديم"اگر ساکن تهران و قم و رشت و مرنديم"کنيم آرزو از بهر همه احسن احوال.
??????
به هر حالت و هر حال"شب عيد ز راه آيد و و تبريک"بگوييم به هم راه چه دور است و چه نزديک"بخواهيم براي همه از مرد و زن و پير و جوان روز خوش و نيک"ز شادي بفشانيم گل و نور به هر کلبه ي تاريک"بپوشيم لباسي که تميز است و به ظاهر نه اگر شيک"بگوييم به آواي رسا شاد بمانيد"نه اين ماه و نه امسال که هر سال.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.