توسل به امام رضا عليه السلام

دست وقتي که دعا داشته باشد خوشتر
سينه وقتي که نوا داشته باشد خوشتر


عاشق آن است که جان در قدم دوست دهد
عشق وقتي که بلا داشته باشد خوشتر


دردمنديم و دواي همه ي ماست رضا(ع)
درد وقتي که دوا داشته باشد خوشتر


مرغ دل بال گشوده به سوي کوي رضا(ع)
 مرغ وقتي که هوا داشته باشد خوشتر


نقش دلدار هويداست به آئينه ي دل
آينه چون که جلا داشته باشد خوشتر


آن که دل برده ز ما جلوه گه عشق و صفاست
يار وقتي که صفا داشته باشد خوشتر


در احسان رضا(ع) باز به روي همه است
خانه وقتي که گدا داشته باشد خوشتر


دست از عشق رضا(ع) هيچ نخواهيم کشيد
عشق وقتي که بقا داشته باشد خوشتر


مي عشق است که نوشيم ز سقا خانه
مست اگر ميل و رضا داشته باشد خوشتر


آن که شد زائر دربار رضا(ع) در مشهد 
هوس کرب و بلا داشته باشد خوشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.