مومن كيست؟

گر بپرسي از صفات مومنين
صبر و عدل است و جهاد است و يقين


صبر يعني شوق ديدار خدا
همنشيني با تمام اوليا


صبر يعني ترس از وقت حساب
توبه از اعمال بد وقت شباب


صابر است آنكس كه باشد پارسا
فكر و ذكر و هوش او تنها خدا


چشم اميدي ندارد جز خدا
دست او بر دامن اهل ولا


چون كه مومن هست مشتاق بهشت
غير بذر نيك تخمي را نكشت


از دل خود جمله شهوتها زدود
تا در رحمت به روي خود گشود


چون كه از دوزخ گريزان است او
عامل خير فراوان است او


كار او دوري است از فعل حرام
دارد او در كار نيكو اهتمام


چون نبسته دل به اين دنياي دون
سر بلند آيد برون از آزمون


مرگ را در پيش رو مي بيند او
پس نكوشد جز در اعمال نكو


هر كسي دارد يقين بيناست او
پند گير و عالم و داناست او


سنت پيشينيان كردار اوست
راست گويي زينت گفتار اوست


با بصيرت حكمتش شد آشكار
عبرت آموزد ز دهر و روزگار


هر كسي آموخت عبرت از جهان
زندگي كرده است با بگذشتگان


عدل، فهم و علم و نيكو بودن است
سنگ زيرين ترازو بودن است


هركسي فهميد، دانشمند شد
چون ز دين سيراب شد، خرسند شد


او صبوري كرد و كوتاهي نكرد
راه حق پيمود و گمراهي نكرد


زيست او با نيكنامي در جهان
نام نيكش تا قيامت جاودان


در حقيقت كار نيكو شد جهاد
شرط  ايمان كوشش است و اعتقاد


هست منع از بدي ها كار او
ياري اسلام و دين پيكار او


اوست دشمن با تمام فاسقان
مي كند دين را مدد با بذل جان


امر بر معروف، مومن پروري است
نهي از منكر چه زيبا گوهر است


نهي منكر گر كه افتد اتفاق
خشك سازد ريشه كفر و نفاق


او براي حفظ دين خيزد ز پا
تا كه دينش را به دين سازد ادا


هركسي با فاسقان دشمن شود
از برايش اين جهان گلشن شود


روز رستاخيز خشنود است او
سربلند و شاد و مسعود است او


ترجمه منظوم بخشي از كلمه حكمت شماره 27 نهج البلاغه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.